Privacy statement

Stichting toetsing verzekeraars respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens de Stichting toetsing verzekeraars van u verwerkt en waarom wij dat doen. 

Contactgegevens

Stichting toetsing verzekeraars
Charlotte van Pallandtlaan 12
2272 TR VOORBURG 
Tel. 070-7508215

S. Verhoef is de contactpersoon Gegevensbescherming van Stichting toetsing verzekeraars. Zij is te bereiken via [email protected]

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en waarom?

Stichting toetsing verzekeraars toetst verzekeraars, gevolmachtigden en andere organisaties aan gedragscodes of protocollen. Hiervoor hebben wij gegevens nodig van relaties, contactpersonen, enzovoorts van de instellingen die wij toetsen. Wij gebruiken hiervoor een CRM-bestand met de contactgegevens van onze zakelijke relaties.

Hieronder geven we aan welke persoonsgegevens wij verwerken.

Zakelijke relaties (gegevens van contactpersonen, relaties en dergelijke)

• voor- en achternaam;
• geslacht;
• organisatie;
• adresgegevens;
• telefoonnummer;
• e-mailadres.

Websitebezoek www.toetsingverzekeraars.nl

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op onze website plaatsen derden ook cookies. Dit zijn analytische cookies van Google Analytics. De bewaartermijn van deze cookies is twee jaar.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om:

• Zakelijke relaties te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Welke geautomatiseerde systemen gebruiken wij?

Wij gebruiken de volgende computerprogramma's of -systemen:

• Audis. Dit is een op maat gemaakt CRM-/klantreserveringssysteem waarin wij onze zakelijke contacten beheren. Hierin zijn algemene contactgegevens van zakelijke relaties opgenomen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens verzamelen. Dat houdt in dat we uw persoonsgegevens bewaren zolang u staat ingeschreven als zakelijke relatie. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. U hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruikmaken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaar-heid, of hebt u andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking? Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting toetsing verzekeraars zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Wij wijzen u erop dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected]