Wat zijn de Kerncodes Klantbelang?

Er zijn tien Kerncodes Klantbelang:

  • Protocol bij betalingsachterstanden
  • Protocol Verzekeringskeuringen
  • Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
  • Gedragscode Klachtbehandeling
  • Ethisch Kader Datatoepassingen
  • Gedragscode Informatieverstrekking
  • Kwaliteitscode Rechtsbijstand
  • Gedragscode Claimbehandeling
  • Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen* 
  • Protocol Verzekeraars en Criminaliteit* 

We voeren in de periode 2023 – 2027 onderzoeken uit naar de eerste acht Kerncodes.
De laatste twee* worden in de volgende periode onderzocht.

Hoe toetsen wij de kerncodes?

Deze onderzoeken verlopen volgens een vast proces:

Vaststellen toetskader

Op basis van de gedragscode ontwikkelen wij eerst het toetskader voor de onderzoeken. Hiertoe consulteren wij in enkele afstemmingsgroepen de leden van het Verbond van Verzekeraars. Minimaal twee maanden voor de start van de onderzoeken sturen wij het toetskader met een informatiedocument naar de verzekeraar die getoetst wordt. In het informatiedocument geven we inzicht in het proces, de documenten die we vooraf willen ontvangen en het interviewschema voor de onderzoeksdag.

Onderzoeken Kerncodes

De onderzoeken naar de naleving van de Kerncodes vinden plaats binnen een vastgestelde toetsingsperiode. U kunt zelf de onderzoeksdag plannen in ons systeem Audis. We hebben een reglement opgesteld voor de uitvoering van deze onderzoeken. Het reglement vindt u bij downloads.

Kort na het onderzoek ontvangt u de uitslag van de toets. Als uw organisatie niet volledig voldoet aan de gedragscode, geven wij aan wat er nog moet worden verbeterd. Na een jaar beoordelen wij opnieuw of u de verplichte verbeteringen hebt doorgevoerd.

Rapportage onderzoek

Aan het einde van alle onderzoeken inclusief de eventuele herstelperiode maken wij een totaalrapportage voor de betreffende Kerncode Klantbelang. Deze delen wij met het bestuur van het Verbond van Verzekeraars. De geanonimiseerde uitkomsten publiceren we op onze website.